Skip to content

Regulamin Salonu Kosmetycznego Dermolove Clinic

§ 1. Wstęp
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania przez Klienta z usług oferowanych przez salon kosmetologiczny prowadzony przez Oliwię Łopata działająca pod firmą Klinika Kosmetologii Oliwia Łopata ul. Zielona 7A, Pszczyna, NIP 6381841721 (zwana dalej Kliniką).
 2. Klinika posiada stronę internetową www.dermolove.pl oraz oferuje świadczenie usług w salonach kosmetycznych (zwanych dalej Salonem lub łącznie Salonami) w lokalizacjach wskazanych na wskazanej wyżej stronie www.
 3. Godziny otwarcia są ustalone indywidualnie dla poszczególnych Salonów. Informacje o otwarciu danego salonu można uzyskać w każdym z Salonów oraz kontaktując się na dane kontaktowe podane na stronie internetowej Kliniki.
 4. Salon oferuje świadczenie usług konsultacji kosmetycznych oraz wyspecjalizowanych zabiegów kosmetycznych (z wyłączeniem medycznych), bonów prezentowych, pakietów zabiegowych.
 5. Z zabiegów mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne, a osoby niepełnoletnie wyłącznie za zgodą oraz w obecności swoich przedstawicieli ustawowych.
§ 2. Obowiązki Klienta
 1. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem zabiegu lub przed skorzystaniem z jakiejkolwiek innej usługi Kliniki i Salonu oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń personelu. Każdy Klient korzystający z oferty wybranego Salonu (w szczególności przystępujący do zabiegu) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że w pełni akceptuje Regulamin oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Powyższe dotyczy również podpisania Karty Klienta. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, jak również tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich przeciwwskazania wymienionych dalej w ust 4 oraz ust. 5 Regulaminu, a także o wszelkich innych chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej wizyty w Klinice, Klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 3. Zakup usługi Salonu jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 5. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 7. W sytuacji panującego stanu epidemii, Klient zobowiązany jest do noszenia w częściach wspólnych salonu kosmetycznego maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych, a także korzystanie ze środków dezynfekcyjnych zapewnianych przez Klinikę.
 8. W sytuacji wskazanej w ust. 7 Klient zobowiązany jest do poddania się pomiarowi temperatury. Umówiona usługa może zostać wykonana tylko w przypadku braku gorączki oraz innych zabiegów mogących wskazywać na chorobę Klienta.
 9. W sytuacji wskazanej w ust. 7 Klient zobowiązany jest do przybycia do salonie nie wcześniej niż na 15 minut przed umówionym terminem.
 10. Klinika w sytuacjach wskazanych w ust. 6 podejmie wszelkie czynności mające zapewnić najwyższa ochronę Klientów, jak również dostosuje sposób świadczenia usług do wymogów ustawodawcy
§ 3. Oferta Salonu
 1. Ceny wskazane na stronie internetowej Kliniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jedynym źródłem obowiązujących cen jest cennik dostępny w każdym Salonie. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi wskazanej w cenniku w przypadku indywidualnie udzielonego rabatu.
 2. Ceny wskazane w cenniku, nie obowiązują w przypadku żądania przez Klienta wykonania zabiegu niestandardowego, wykraczającego poza zakres usług objętych cennikiem. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (rabat z ust. 1 lub zabieg niestandardowy), Klient zostanie powiadomiony o łącznej ostatecznej cennie brutto takiego zabiegu lub świadczenia przed wykonaniem świadczenia i będzie mógł według własnego wyboru odstąpić od skorzystania z zabiegu lub świadczenia.
 3. Promocje i rabaty udzielane przez Klinikę nie podlegają łączeniu . Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą.
 4. Zabiegi i usługi sprzedawane w pakiecie mogą być objęte rabatem. Warunki otrzymania rabatu wskazywane będą przez obsługę Salonu lub podane będą w każdym z Salonów w stosowny sposób.
 5. Usługi Kliniki mogą zostać zakupione w formie bonów na okaziciela lub bonów spersonalizowanych co do osoby , jak i co do wykupionego zabiegu.
 6. Usługi Kliniki zakupione w formie bonów wskazane w ust. 5 posiadają termin ich realizacji, który w przypadku niezrealizowania bonu we wskazanym terminie ulega przepadkowi, zaś kwoty uiszczone w związku z zakupionym bonem nie podlegają zwrotowi.
 7. Salon oferuje Klientom możliwość uzyskania jednorazowej zniżki na świadczone usługi w wysokości 50zł dla nowych Klientów Salonu („Zniżka Na Start”). Zniżka ta nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami oraz dotyczy regularnych cen zabiegów.
 8. Salon oferuje Klientom możliwość uzyskania zniżki na świadczone usługi w wysokości 50zł za polecenie swojemu znajomemu usług oferowanych przez Salon. Zniżkę 50zł otrzymuje Klient, który usługi polecił oraz osoba, której je polecono. Warunkiem otrzymania zniżki przez obie osoby jest skorzystanie z usług Salonu przez osobę, której je polecono. W tym celu należy wskazać Klienta, który zarekomendował usługi oferowane przez Salon. Osoba, której usługi polecono musi być klientem nowym Salonu. Zniżka 50zł obejmuje zarówno zabiegi jednorazowe jak i pakiety oraz obowiązuje wyłącznie, gdy osoba, która skorzysta z usług oferowanych przez Salon z polecenia jest klientem nowym.
 9. Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi.
§ 4. Odpowiedzialność Kliniki
 1. Nie zastosowanie się Klienta do wymagań Regulaminu, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Kliniki skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym zabiegu.
 2. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
 3. Informacje podane w Salonie oraz przekazywane przez pracowników Salonu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza.
§ 5. Reklamacje
 1. W przypadku źle wykonanego zabiegu, usługi lub innego świadczenia oferowanego przez Salon, Klient ma prawo złożyć reklamację. Wszelkie skargi, zażalenia i reklamacje należy składać na piśmie, pod rygorem nieważności listem poleconym na adres Kliniki podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: [email protected] nie później niż w terminie 5 dni od daty wykonania zabiegu lub innego świadczenia.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.
§ 6. Rezerwacje
 1. Salon umożliwia m. in. dokonywanie wcześniejszych rezerwacji zabiegów, za pośrednictwem drogi elektronicznej lub telefonicznej.
 2. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w umówionym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub wyznaczenie nowego terminu jego wykonania. W takim przypadku Salon może odmówić wykonania zabiegu z winy Klienta, i wskazać nowy termin w którym nastąpi realizacja zabiegu.
 3. Klient powinien każdorazowo poinformować Salon (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź zabiegu, najpóźniej 24 godziny przed planowaną wizytą. W przypadku, gdy Klient nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik Salonu ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty w formie zadatku, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W tym wypadku, kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
 4. Salon posiada w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, podlega potrącenia z bonu. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu./li>
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania zabiegu bądź zmianie terminu zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu zabiegu, wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w opóźnienia Salonu.
 6. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania umówionych usług z uwagi na siłę wyższą przez którą rozumie się w szczególności awarię sprzętu lub mediów, zalanie, pożar, stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii lub ograniczenia ustawodawcy w wyniku których nie jest możliwe wykonywanie usług przez Klinikę. W takich sytuacjach Klinika dochowa wszelkich starań aby wykonać umówione usługi, gdy tylko ustanie stan siły wyższej.
§ 7. Postanowienie końcowe
 1. W pomieszczeniach zabiegowych Salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Salonie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.